Du er her

Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21

Tillæg om sommerhuse

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. oktober 2017 at vedtage Tillæg om sommerhuse til planstrategi 15 og Lokal Agenda 21 uden ændringer. Strategitillægget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 17. august til den 12. oktober 2017. I den periode er der indkommet 3 høringssvar, som dog ikke har givet anledning til at foretage ændringer i strategitillægget. Tilkendegivelserne i høringssvarene bringes med i den videre planlægning for Rødvig. På baggrund af strategitillægget vil Stevns Kommune søge Erhvervsstyrelsen om at få udlagt et nyt sommerhusområde i Rødvig.

Læs høringssvarene  til strategitillægget (pdf)
Læs hvidbogen med forvaltningens vurderinger (pdf)

Planstrategi 15 og Lokal Agenda 21

Planstrategi og Lokal Agenda 21-strategi blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den. 17. december 2015. Planen har været i høring fra den 14. september til den 8. november 2015, og i denne periode modtog kommunen 5 høringssvar.

Se høringssvarene og forvaltningens bemærkninger i hvidbogen.

Planstrategiens formål

  • at styrke politikernes muligheder for at bruge kommuneplanlægningen strategisk,
  • at politikerne med planstrategien kan tilrettelægge en planlægning, der retter sig mod udfordringer, muligheder og trusler i kommunens udvikling
  • at vise retningen for kommuneplanlægningen

Planstrategien er grundlaget og første skridt i kommuneplanprocessen og den lokale Agenda 21-strategi for bæredygtig udvikling. Denne Planstrategi 2015 afløser Planstrategi 2011 og gælder fra kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2019. Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21-strategi været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men med denne Planstrategi 15 & Lokale Agenda 21-strategi er strategierne samlet i et dokument med fælles procesforløb for på den måde at sikre helheden.

Beslutning om fuld revision

Med udarbejdelsen af Planstrategien skal det besluttes om der skal ske en delvis eller en fuld revision af den kommende kommuneplan. Der skal ske en fuld revision af Stevns Kommuneplan 2013. Det betyder ikke, at alt skal ændres, men at hele kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer og rammer er oppe til fornyet overvejelse. Årsagen er, at Stevns Kommune ønsker at udarbejde en digital Kommuneplan 2017, som er mere borgervenlig forstået på den måde, at kortene bliver dynamiske og borgeren får en mere præcis adgang fra Stevns Kommunens hjemmeside til at se ”hvad der gælder for mig”.

Herudover ser vi et behov for nye visioner for kommunens udvikling inden for de traditionelle emner: Erhverv, Sundhed, Klima & Energi, Natur, Bosætning og infrastruktur, samt en generel gennemgang af retningslinjer og rammer. Den reviderede kommuneplan skal være godkendt inden udgangen af 2017.

Inddragelse

Forud for Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21-strategien har der været en inddragelse af borgerne. Strategien blev skudt i gang i november 2014 på et temamøde for Kommunalbestyrelsen. Her fik politikerne muligheden for at diskutere visioner og mål for de 6 traditionelle emner.

Det blev fulgt op af borgerinddragelsen på Stevns Dag i januar 2015. Borgerne fik her ligeledes mulighed for i workshopgrupper at komme med deres bidrag til visioner og mål for Stevns Kommunes fremtid, tippe en 13’er om Stevns Kommune og deltage i en rundvisning på Store Heddinge Skoles udearealer. Udearealerne viser hvordan rekreative, forsyning- og skolemæssige formål kan blive integreret på et sted. Dagen bestod også af to udstillinger: Den ene var en udstilling af de billeder, borgerne havde indsendt som del af en fotokonkurrence til Stevns Dagen og den anden var en udstilling af kommunens aktuelle projekter.

Hensigten med Stevns Dag var at give Stevnsboerne en større forståelse for den fysiske planlægning, samt muligheden for at opdage nye sider af vores fælles kommune.  Stevns Dagen havde til formål at skabe rammer for en indsamling af idéer og udveksling af meninger, som vi inddrager i arbejdet med planstrategien. De indsamlede idéer, mål og visioner blev fremlagt for politikerne på et temamøde med Kommunalbestyrelsen den 21. maj som inspiration, og bliver så vidt muligt indarbejdet i planstrategien.

Sidst opdateret

13.10.2017